Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ OC FORUM ÚSTÍ NAD LABEM. 

Vážení zákazníci a návštěvníci OC Forum Ústí nad Labem.

Níže najdete veškeré informace týkající se ochrany osobních údajů a informace o tom, za jakým účelem je schraňujeme a jak s nimi nakládáme. Informace jsou zveřejněny na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR. Zároveň níže najdete srozumitelný popis toho, jak sdílení vašich údajů s námi zabránit.

Správce osobních údajů

Správcem a tím, kdo určuje, pro jaké účely osobní údaje získáváme a jak je budeme využívat následující subjekt.

Vlastník OC Forum Ústí nad Labem:

FORUM Ústí s.r.o.
Bílinská 3490/6
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 27212050
DIČ: CZ27212050

Majoritní akcionář OC Forum Ústí nad Labem (investor a v tomto případě i společný správce):

NE Property Coöperatief U.A.
1071DB Amsterdam, Paulus Potterstraat 32 2, Nizozemské království
Registrační číslo: 34285470
Právní forma: Družstvo s vyloučeným ručením
(součást skupiny NEPI Investment)

 

Zásady, které při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme

Při zpracování osobních údajů dodržujeme následující zásady:

 

Jak získáváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje získáváme prostřednictvím webu www.forumustinadlabem.cz, na Facebookové stránce našeho centra, případně v rámci soutěží a dalších akcí, které pro vás pořádáme.

 

Pro jaké účely, na základě čeho a jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Účel zpracování a právní základ

1. Zpracování na základě souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla na základě vašeho souhlasu. Jde zejména o situace, kdy vyplníte formulář „Buďte v obraze“ na webu našeho OC Forum Ústí nad Labem, případně písemný formulář v přímo v našem obchodním centru.

V rámci tohoto formuláře udělujete souhlas s tím, abychom vaše osobní údaje využívali pro zasílání newsletterů (provozní informace, novinky, akce, slevy...)

Newslettery zasíláme prostřednictvím providera (poskytovatele služby) MailChimp, kde jsou vaše osobní údaje bezpečně uloženy a spravovány. Službu MailChimp provozuje společnost:

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
Kontakt na osobu pověřenou ve věcech ochrany osobních údajů:
privacy@mailchimp.com
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Vaše údaje tedy mohou být předány do zahraničí – USA, kde jsou některé servery této společnosti umístěny. Společnost provozující MailChimp zajišťuje náležitou úroveň ochrany osobních údajů a více si můžete přečíst zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit. V zápatí každého newsletteru najdete políčko UNSUBSCRIBE, na který stačí kliknout. A Vaše osobní údaje budou z databáze vymazány. Svůj souhlas můžete také kdykoliv odvolat na adrese gdpr@forumustinadlabem.cz

Průběžně sledujeme údaje o Vašem využívání e-mailingu (doručení kampaně, otevření kampaně apod.), abychom vám neposílali e-maily opakovaně. Pokud newsletter neotevřete 3x po sobě, systém Vaše osobní údaje z databáze automaticky vymaže.

Správcem této databáze a zhotovitelem newsletterů je společnost Community s.r.o., se sídlem Arbesovo náměstí 742/12, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 045 45 044 (kontaktní email: cmnt@cmnt.cz), která je ve vztahu k nám zpracovatelem osobních údajů a zpracovává osobní údaje na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Společnost Community s.r.o. zavedla a dodržuje standardy ochrany osobních údajů vyhovující příslušným právním předpisům z oblasti ochrany osobních údajů, zejména GDPR.

2. Zpracování bez souhlasu

V některých případech můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také bez Vašeho souhlasu, a to zejména v těchto případech:

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V případě zpracování za účelem zasílání newsletterů jde výhradně o váš e-mail. Více prostřednictvím formuláře na našich www nemusíte vyplňovat.

Pokud vyplníte tištěný formulář, soutěžní nebo herní kartu na některé z akcí přímo v našem centru, může obsahovat více políček: jméno a příjmení, e-mail, telefon nebo ročník narození, případně bydliště / město / obec, kde bydlíte.

Vždy je na formuláři uvedena formulace, kdy vyplněním údajů souhlasíte s jejich zpracováním a dalším využitím pro marketingové účely. Tyto další kategorie nad rámec emailové adresy zpravidla využíváme pouze po dobu probíhající akce či soutěže a dvanáct (12) měsíců po jejím skončení pro případné reklamace.

Formulář vyplňujete výhradně na základě svobodné vůle. Je zcela legitimní, když se podobných akcí nezúčastníte.

Facebook a Instagram

Můžete dát souhlas s tím, že vás můžeme kontaktovat také na FB. Fanouškem stránky se stanete tak, že kliknete na „To se mi líbí“. Odhlásíte se kliknutím na naší FB stránce na „Už se mi to nelíbí“.

Obdobný postup lze uplatnit v případě Instagramového účtu OC Forum Ústí nad Labem.

V případě Facebooku i Instagramu využíváme legální nástroje těchto poskytovatelů k cíleným reklamním kampaním. Díky nim vám můžeme nabídnout relevantní akci, produkt nebo službu v našem centru. Ochrana osobních údajů a právní základ zpracování vašich údajů je zajišťován provozovatelem těchto sociálních sítí.

Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme

1) Právo na přístup k osobním údajům a informace o zpracování

Máte právo požadovat od naší společnosti potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme. Máte právo na přístup k těmto osobním údajům, právo získat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, příjemcích osobních údajů, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době uložení osobních údajů, či kritériích pro určení této doby. Rovněž máte právo požadovat informaci o výčtu vašich práv.

2) Právo na opravu osobních údajů

Budou-li Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné či neaktuální, máte právo požadovat, abychom je bezodkladně opravili.

3) Právo na výmaz

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, které zpracováváme, ledaže máme povinnost či oprávněný zájem si údaje ponechat.

4) Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů, které se vás týkají v případech stanovených v čl. 18 GDPR.

5) Právo na přenositelnost údajů

V případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu nebo jsou údaje zpracovávány na základě uzavření a plnění smlouvy s vámi a příslušné zpracování probíhá automatizovaně, máte právo získat od naší společnosti Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

6) Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud tuto námitku vznesete, nesmí naše společnost dále osobní údaje zpracovávat, ledaže pro zpracování máme závažné oprávněné důvody, převažující nad vašimi zájmy či právy a svobodami, nebo ledaže osobní údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právní nároků.

7) Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Neexistuje-li některý ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů, nemůžeme vaše osobní údaje dále zpracovávat.

8) Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům zpracování. Posuzujeme průběžně, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat Vaše osobní údaje pro daný účel. Pokud již nejsou Vaše osobní údaje pro žádný z účelů zpracování potřebné, údaje zlikvidujeme. Pro jednotlivé účely zpracování zpracováváme vaše osobní údaje:

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech (cloudech) uložených výhradně v Evropské unii, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.
Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od jejich získání až po jejich odstranění.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně zaměstnancům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací, poskytují marketingové či reklamní, případně jiné služby, při kterých je nezbytné předání osobních údajů. V každém případě zpřístupňujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění příslušné povinnosti těmito osobami. Všechny tyto subjekty jsou vázány mlčenlivostí a dodržují příslušné zásady a opatření za účelem ochrany osobních údajů.

Předání osobních údajů veřejnoprávním subjektům je možné pouze v případech stanovených příslušnými právními předpisy.

Procházení webu – Cookies

Pokud navštívíte webové stránky našeho centra, můžeme sbírat údaje o návštěvách našeho webu a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.forumustinadlabem.cz. Jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli. Tyto údaje jsou souhrnně zpracovávány prostřednictvím tzv. Google Analytics, jejichž poskytovatelem je společnost Google:

Google LLC (“Google”)
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043 - United States

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému subjektu, jsou anonymní. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím tzv. cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií. Smyslem je poskytovat vám co nejlepší služby a obsah. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu maximálně třinácti (13) měsíců.

Cookies, můžete na svém počítači zakázat. A především: jejich využití je podmíněno vaším souhlasem prostřednictvím viditelné lišty.

Soubory cookies rozlišujeme mimo jiné podle jejich účelu.

Účel Cookies:

Využíváme zároveň tzv. Facebookový pixel, který sleduje úspěšnost "prokliků" z Facebooku na webové stránky a následně i přesnost reklamních kampaní formou tzv. remarketingu nebo retargetingu. I tyto údaje jsou anonymní.

Cookies využíváme na základě vašeho souhlasu, který jste vyjádřili tak, že jste si příslušným způsobem nastavili váš internetový prohlížeč. Nastavení cookies lze dále upravit podle toho, jak potřebujete, a to zde: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Můžete vymazat všechny cookies, které jsou na vašem počítači již nainstalovány. Většina prohlížečů také nabízí možnost, aby se cookies na váš počítač neukládaly. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset opakovaně manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

Závěr

Zadání vašeho e-mailu prostřednictvím formuláře "Buďte v obraze" nebo vyplněním tištěného formuláře, jehož součástí jsou příslušné informace vyžadované GDPR, včetně odkazu na tyto úplné informace, bereme jako potvrzení, že jste je přečetli a porozuměli jim.

Věříme, že nyní je Vám vše jasné, nicméně pokud byste si čímkoliv nebyli jistí nebo měli jakýkoliv dotaz, neváhejte se ozvat na gdpr@forumustinadlabem.cz

 

PODMÍNKY POUŽITÍ

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE TĚCHTO STRÁNEK

Společnost FORUM Ústí s.r.o., IČ: 27212050, se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, 110 00, zapsaná  v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104824 jako provozovatel těchto internetových stránek (dále jen provozovatel, dále jen stránky) provozuje tyto internetové stránky v souladu s platným právem České republiky.

Provozovatel neručí za správnost či přesnost obsahu webových stránek.

Provozovatel neodpovídá za obsah přenesený prostřednictvím internetu skrze své webové stránky.

Provozovatel neručí za obsah stránek, který byl vložen jinými osobami.

Provozovatel upozorňuje, že obsah stránek je chráněn právy duševního vlastnictví a jakékoli jeho kopírování, užívání či distribuce podléhá souhlasu provozovatele.

Provozovatel je oprávněn měnit vzhled i obsah stránek dle svého uvážení.

Provozovatel upozorňuje návštěvníky stránek, že některá jejich data mohou být uložena a zpracována, kteří dávají k tomuto svou přítomností na stránkách svůj souhlas.

Nenechte si nic ujítSledujte nás na sociálních sítích.